Bereikbaar van maandag t/m zaterdag

Lekkage badkamer - Lekkage keuken - Lekkage woonhuis - lekdetectie - Lekkagegarant - Logo

Algemene voorwaarden

Lekkagegarant / Loodgietergarant
Hazelaar 18
5664 VJ Geldrop

Inschrijfnummer K.v.K.: 85596566

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van Lekkagegarant/Loodgietergarant, gevestigd te Geldrop.
2. De opdrachtgever respectievelijk de koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het of op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door Lekkagegarant/Loodgietergarant bij de uitvoering van de werkzaamheden te gebruiken en in dit kader aan de wederpartij te leveren materialen, onderdelen e.d. evenals los te verkopen zaken, materialen, onderdelen e.d.
6. Onder “documenten” wordt in deze algemenen voorwaarden verstaan: de door Lekkagegarant/Loodgietergarant te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij verstrekte berekeningen, tekeningen, rapporten, onderwerpen e.d. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere informatiedragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.
7. Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) gegevens die door Lekkagegarant/Loodgietergarant en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt.
8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
9. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemenen voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
10. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.
11. Indien Lekkagegarant/Loodgietergarant deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Lekkagegarant/Loodgietergarant hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen oom deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbod, offertes

1. Ieder aanbod en elke offerte van Lekkagegarant/Loodgietergarant is van kracht gedurende 4 weken, tenzij een andere termijn wordt vermeld. Na genoemde termijn is Lekkagegarant/Loodgietergarant gerechtigd om eventuele loon- en prijsstijgingen door te berekenen met als peildatum de offertedatum.
2. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Lekkagegarant/Loodgietergarant het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3. Het aanbod/ de offerte omvat uitdrukkelijk alleen de in het aanbod/ de offerte omschreven werkzaamheden en/of zaken.
4. De in een aanbod/ offerte vermelde prijzen en tarieven zijn gebaseerd op het prijspeil van lonen en materialen zoals deze gelden op de offertedatum.
5. Voor het uitvoeren van een opdracht en/of bestelling, waarvan de kosten op een derde al
dan niet geheel verhaald kunnen worden, wordt op verzoek van die derde en/of de feitelijk
opdrachtgever een voorlopige factuur opgesteld. De kosten voor het opmaken van een
voorlopige of proforma factuur bedragen 10% van de hoofdsom, exclusief BTW met een
maximum van €500,00, exclusief BTW. Als Lekkagegarant/Loodgietergarant de opdracht en/of de bestelling, waarvoor eerder een voorlopige factuur is gemaakt, daadwerkelijk moet gaan uitvoeren dan worden de kosten van de voorlopige factuur gecrediteerd. Moet Lekkagegarant/Loodgietergarant een deel van de opdracht en/of bestelling uitvoeren, dan zullen de kosten van de voorlopige factuur enkel gecrediteerd worden voor het deel van de uitgevoerde werkzaamheden.
6. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Lekkagegarant/Loodgietergarant niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
7. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie
en deze informatie onjuist of onvolledig blijft te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Lekkagegarant/Loodgietergarant het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
8. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe of
vervolgopdrachten.
9. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van capaciteiten,
functionaliteiten, afmetingen, kleuren en andere omschrijvingen en specificaties in
brochure, promotiemateriaal en/of op de website van Lekkagegarant/Loodgietergarant zijn zo nauwkeurig
mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten
ontlenen.
10. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van Lekkagegarant/Loodgietergarant en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Lekkagegarant/Loodgietergarant worden geretourneerd.
11. Lekkagegarant/Loodgietergarant heeft het recht de kosten verbonden aan een offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomsten komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Lekkagegarant/Loodgietergarant heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Lekkagegarant/Loodgietergarant schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Lekkagegarant/Loodgietergarant is pas gebonden aan:
a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzingen van de algemenen voorwaarden of overeenkomsten;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Lekkagegarant/Loodgietergarant – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.
3. Een tot stand gekomen overeenkomst kan behoudens wanneer de wet daarin voorziet, door de opdrachtgever niet gewijzigd en/of aangepast en/of ingetrokken worden tenzij Lekkagegarant/Loodgietergarant schriftelijk daarmee instemt al dan niet onder voorwaarde van een financiële compensatie voor de reeds gemaakte kosten. Zonder instemming van Lekkagegarant/Loodgietergarant is sprake van wanprestatie zijdens de opdrachtgever en is hij schadeplichtig jegens Lekkagegarant/Loodgietergarant.

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

1. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten, administratiekosten, voorrijkosten en declaraties van ingeschakelde derden.
2. Tenzij partijen een vaste vergoeding voor de werkzaamheden zijn overeenkomsten, zal Lekkagegarant/Loodgietergarant zijn vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief of het gebruikelijke uurtarief van Lekkagegarant/Loodgietergarant.
3. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) van 07.30 uur tot 17.00 uur.
4. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen
plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft Lekkagegarant/Loodgietergarant het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.
5. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening
gebrachte uren, is de urenregistratie van Lekkagegarant/Loodgietergarant bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.
6. Lekkagegarant/Loodgietergarant heeft het recht een overeengekomen vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, onder dat dit te wijten is aan Lekkagegarant/Loodgietergarant, en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
7. a. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.1 van deze voorwaarden, heeft Lekkagegarant/Loodgietergarant het recht de overeenkomsten prijzen en tarieven te verhogen en deze hogere prijzen en tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen indien zicht tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Lekkagegarant/Loodgietergarant (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzingen bij de door Lekkagegarant/Loodgietergarant ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzingen in de prijzen van de benodigde zaken.
b. Bij prijsverhoging binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de
consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te
ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of
tariefwijziging aan Lekkagegarant/Loodgietergarant heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag Lekkagegarant/Loodgietergarant er vanuit gaan dat de consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.

 

Artikel 5: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Lekkagegarant/Loodgietergarant vereist, mag hij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

De wederpartij moet ervoor zorgen dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de
door Lekkagegarant/Loodgietergarant gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;
b. eventuele door de wederpartij aan Lekkagegarant/Loodgietergarant verstrekte informatiedragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
c. Lekkagegarant/Loodgietergarant op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie. Deze locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
d. de werklocatie in zodanige staat is dat Lekkagegarant/Loodgietergarant ongehinderd zijn werkzaamheden kan verrichten en voortzetten;
e. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen zodanig en zo
tijdig verrichten, dat Lekkagegarant/Loodgietergarant hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
f. Lekkagegarant/Loodgietergarant tijdig kan beschikken over eventuele door de wederpartij ter beschikking te stellen steigers, randbeveiliging e.d.;
g. Lekkagegarant/Loodgietergarant voor het verticale transport van zaken en gereedschappen e.d. kosteloos gebruik kan makken van de al op de werklocatie aanwezige bouwkranen, lieren, (bouw)liften met bediening e.d.;
h. Lekkagegarant/Loodgietergarant op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door Lekkagegarant/Loodgietergarant gewenste aansluitmogelijkheden over elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij;
i. Lekkagegarant/Loodgietergarant vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen of kantines op of bij de werklocatie;
j. op de betreffende locatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen
van afval;
k. op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines,
apparatuur e.d. van Lekkagegarant/Loodgietergarant opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
l. op de werklocatie de door Lekkagegarant/Loodgietergarant en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verboden;
m. Lekkagegarant/Loodgietergarant vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van (eigen en inpandige) kabels, leidingen e.d.
2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaar Lekkagegarant/Loodgietergarant voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
3. Lekkagegarant/Loodgietergarant zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk benaderen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de
gereedschappen, machines, apparatuur e.d. die Lekkagegarant/Loodgietergarant tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
5. De wederpartij staat Lekkagegarant/Loodgietergarant toe kosteloos naamsaanduidingen en reclame op de werklocatie of aan het werk aan te brengen.
6. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Lekkagegarant/Loodgietergarant het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
7. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Lekkagegarant/Loodgietergarant nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Lekkagegarant/Loodgietergarant om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
8. Indien de wederpartij een verzekeraar is die met Lekkagegarant/Loodgietergarant een overeenkomst sluit ten behoeve van de levering van zaken/ de uitvoering van werkzaamheden bij een verzekeringnemer, moet de verzekeraar er voor zorgen dat deze verzekeringnemer alle noodzakelijke medewerking verleend aan Lekkagegarant/Loodgietergarant en – indien nodig – de in de overeenkomst en de ze algemenen voorwaarden voor de wederpartij opgenomen verplichtingen nakomt.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen

1. De (op)leveringstermijn wordt door Lekkagegarant/Loodgietergarant in overleg met de wederpartij bepaald. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Lekkagegarant/Loodgietergarant de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog te leveren.
2. Lekkagegarant/Loodgietergarant is gerechtigd tot uitvoering van de overeenkomst in gedeelten, waarbij iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.
3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van Lekkagegarant/Loodgietergarant verlaten of Lekkagegarant/Loodgietergarant aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
4. In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment
waarop de zaken feitelijk aan hen ter beschikking staan.
5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Lekkagegarant/Loodgietergarant te bepalen wijze. Lekkagegarant/Loodgietergarant is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending of het transport.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de
zaken plaatsvindt voor risico van Lekkagegarant/Loodgietergarant, maar voor rekening van de consument.
7. Indien Lekkagegarant/Loodgietergarant de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze aken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.
8. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk
blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de
wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft Lekkagegarant/Loodgietergarant het recht de bestelde zaken en/of de zaken die voor de uitvoering van de overeenkomsten zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet Lekkagegarant/Loodgietergarant binnen een door Lekkagegarant/Loodgietergarant te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de prestatie of de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.
9. Indien de wederpartij na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn
verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Lekkagegarant/Loodgietergarant heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken aan derden te verkopen en eventuele al vervaardigde documenten te vernietigen zonder dat hieruit voor Lekkagegarant/Loodgietergarant een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en recht voortvloeit.
10. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Lekkagegarant/Loodgietergarant alsnog nakoming te vorderen.

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering
van zaken wordt vertraagd doordat:
a. Lekkagegarant/Loodgietergarant niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
b. Lekkagegarant/Loodgietergarant niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij
komen; heeft Lekkagegarant/Loodgietergarant recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Lekkagegarant/Loodgietergarant het recht de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit
voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
3. Lekkagegarant/Loodgietergarant spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, heeft Lekkagegarant/Loodgietergarant het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
4. Lekkagegarant/Loodgietergarant is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Lekkagegarant/Loodgietergarant moet het werk zodanig uitvoeren, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en moet de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk opvolgen.
5. Lekkagegarant/Loodgietergarant moet de wederpartij wijzen op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:
a. verstrekte documenten;
b. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;
c. gegeven aanwijzingen;
d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen;
voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van
Lekkagegarant/Loodgietergarant en hij hiermee bekend is of kan zijn.
6. Lekkagegarant/Loodgietergarant wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
7. Indien de wederpartij wijzingen in het overeengekomen werk wenst, zal Lekkagegarant/Loodgietergarant de wederpartij informeren over de gevolgen die deze wijzingen hebben over de overeengekomen prijzen, tarieven en (op)leveringstermijnen.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of
leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze
kunnen worden uitgevoerd, zal Lekkagegarant/Loodgietergarant met de wedepartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Lekkagegarant/Loodgietergarant zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijzing voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Lekkagegarant/Loodgietergarant in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.
9. De wederpartij zal iedere conceptversie van door Lekkagegarant/Loodgietergarant te vervaardigen documenten steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Lekkagegarant/Loodgietergarant kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door Lekkagegarant/Loodgietergarant aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. Lekkagegarant/Loodgietergarant kan daarbij verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde documenten per pagina voor
akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij of dat de wederpartij een schriftelijke
akkoordverklaring van de definitieve versie ondertekent. De wederpartij mag de
vervaardigde documenten pas gebruiken, nadat Lekkagegarant/Loodgietergarant de geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.
10. Indien Lekkagegarant/Loodgietergarant in al goedgekeurde documenten nog wijzingen moet aanbrengen, geldt dit als meerwerk en heeft Lekkagegarant/Loodgietergarant het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

 

Artikel 9: Tegels

1. Bij levering van tegels wordt onder een vierkante meter tegels verstaan: het door de
fabrikant of toeleverancier aangegeven aantal tegels per vierkante meter.
2. Bij natuurstenen tegels moet per vierkante meter rekening worden gehouden met een
snijverlies van ongeveer 10%. Dit betekent dat ca. 110% natuursteen benodigd is voor een
oppervlakte van 100%.
3. Monsters van natuursteen/keramiek gelden slechts ter aanduiding. Geen klachten zijn
mogelijk over onderlinge kleur- en structuurverschillen.
4. Rekening houdend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet,
leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte – naar boven en naar
beneden – van maximaal 50% toegestaan.
5. Vakkundig in geleverd natuursteen aangebracht lijm-, kram-, of stopwerk is toelaatbaar
indien de aard van het geleverd natuursteen dit noodzakelijk maakt.
6. Haarscheuren is geglazuurde tegels ontstaan door spanningsverschillen en zijn inherent aan de aard van deze tegels. Door fabrikanten en/of toeleveranciers van geglazuurde tegels
worden geen garanties gegeven op dit gebied, zodat geen klachten mogelijk zijn ten aanzien
van dergelijke haarscheuren.
7. Bestelde tegels worden in de bij Lekkagegarant/Loodgietergarant voorradige
(groothandels)verpakkingen/minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche
geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven gewichten, aantallen e.d., gelden
niet als tekortkoming aan de zijde van Lekkagegarant/Loodgietergarant.
8. Vanwege de omloopsnelheid en de snelheid waarmee het assortiment verandert, staat Lekkagegarant/Loodgietergarant er niet voor in dat nabestelling van tegels mogelijk is, noch dat nabestelde tegels qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).

 

Artikel 10: Meer- en minderwerk

1. Onder meewerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.
2. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen Lekkagegarant/Loodgietergarant en de wederpartij overeengekomen worden. Lekkagegarant/Loodgietergarant is pas geboden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Lekkagegarant/Loodgietergarant – zonder
tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats;
a. bij wijzingen in de oorspronkelijke opdracht;
b. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare
en/of geschatte hoeveelheden.
4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt direct bij de eindafrekening plaats, tenzij
partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 11: Oplevering, goedkeurig en onderhoudstermijn

1. Lekkagegarant/Loodgietergarant moet de wederpartij meedelen dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn en het resultaat hiervan gebruiksklaar is.
2. Het resultaat van de werkzaamheden wordt geacht conform de overeenkomst te zijn
opgeleverd, indien de wederpartij dit resultaat heeft gecontroleerd en de opleverstaat of
werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
3. Het resultaat van de werkzaamheden wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van 1 week (en) na de mededeling dat de werkzaamheden zijn afgerond niet heeft gereclameerd bij Lekkagegarant/Loodgietergarant of zoveel eerder als de wederpartij dit resultaat vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.
4. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de
wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het
resultaat van de werkzaamheden, hebben geen invloed op de oplevering hiervan.
5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen
onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van
goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan.
Indien partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een
onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering.
6. Lekkagegarant/Loodgietergarant moet gebreken welke binnen de onderhoudstermijn worden geconstateerd en voor zijn rekening komen zo spoedig mogelijk (laten) herstellen.
7. Indien de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering of onderhoudstermijn nog
gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze
algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

 

Artikel 12: Klachten

1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele
zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen vermelden op
de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende
bon moet de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van
de zaken aan Lekkagegarant/Loodgietergarant melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
2. Overige klachten over de geleverde zaken moeten direct na ontdekking, maar uiterlijk
binnen de overeengekomen garantietermijn, schriftelijk aan Lekkagegarant/Loodgietergarant worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Tenzij partijen een andere garantietermijn zijn overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking –
doch uiterlijk binnen een door Lekkagegarant/Loodgietergarant gestelde (garantie)termijn na oplevering – aan Lekkagegarant/Loodgietergarant worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien er geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Bij gebreke van een dergelijk melding worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Lekkagegarant/Loodgietergarant is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn bovendien voor risico van de wederpartij.
5. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven capaciteiten,
functionaliteiten, afmetingen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Lekkagegarant/Loodgietergarant. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
8. De wederpartij moet Lekkagegarant/Loodgietergarant in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Lekkagegarant/Loodgietergarant verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Lekkagegarant/Loodgietergarant ter plekke de klacht komt onderzoeken, vindt dit plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
9. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Lekkagegarant/Loodgietergarant te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
10. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden (zoals verschillen in kleur, nuance of
structuur) in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of
over onvolkomenheden die zijn veroorzaakt doordat de werkzaamheden worden verricht
door gebruikmaking van deze zaken, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen
inherent zijn aan de aard van deze materialen.
11. Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
12. Geen klachten zijn mogelijk over fouten en/of onvolkomenheden in goedgekeurde
documenten, welke fouten en/of onvolkomenheden de wederpartij bij een zorgvuldige
controle van het eerste concept had kunnen constateren.
13. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

 

Artikel 13: Garanties

1. Lekkagegarant/Loodgietergarant zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. Lekkagegarant/Loodgietergarant staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert Lekkagegarant/Loodgietergarant zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze aken verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde of benodigde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal de garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Lekkagegarant/Loodgietergarant zal de wederpartij heirvoer informeren.
4. Indien het doel waarvoor de wedepartij de zaken wil bewerken, verwerken of gebruiken
afwijkt van het gebruikelijke doel van deze zaken, garandeert Lekkagegarant/Loodgietergarant slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
5. Bij het opsporen van lekkages door middel van lekdetentie heeft Lekkagegarant/Loodgietergarant te allen tijde slechts een inspanningsverplichting. Lekkagegarant/Loodgietergarant spant zich in een lekkage met de overeengekomen, aan hem ter beschikking staande en op de werklocatie praktische toepasbare middelen op te sporen, maar kan nimmer garanderen dat de lekkagebron of (bij meerdere bronnen) alle lekkagebronnen worden gevonden. Dit is mede afhankelijk van de locatie van de lekkagebron(nen).
6. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken
overeengekomen prijs en/of de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog
niet heeft voldaan.
7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
8. Bij een terecht beroep op de garantie zal Lekkagegarant/Loodgietergarant – naar zijn keuze – kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
9. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen
werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Lekkagegarant/Loodgietergarant. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Lekkagegarant/Loodgietergarant gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Lekkagegarant/Loodgietergarant geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Lekkagegarant/Loodgietergarant alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Lekkagegarant/Loodgietergarant voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of
beperking van de schade.
4. Indien Lekkagegarant/Loodgietergarant aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Lekkagegarant/Loodgietergarant altijd beperkt tot maximaal het bedrag dar door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Lekkagegarant/Loodgietergarant gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Lekkagegarant/Loodgietergarant beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de
geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden.
5. De wederpartij moet Lekkagegarant/Loodgietergarant uiterlijk binnen 1 maand nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 2 maanden.
7. Indien Lekkagegarant/Loodgietergarant zijn werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij versterkte documenten, is Lekkagegarant/Loodgietergarant niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
8. Als de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage
beschikbaar stelt, is Lekkagegarant/Loodgietergarant verantwoordelijk voor een correcte verwerking respectievelijk montage, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.
9. Lekkagegarant/Loodgietergarant is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door of namens de wederpartij uitgevoerde werkzaakheden of verrichten leveringen.
10. Lekkagegarant/Loodgietergarant is bij tegelzetwerkzaamheden, het plaatsen van sanitair e.d. nooit aansprakelijk voor schade die te wijten is aan een onvoldoende vlakke (onder)vloer of muur die niet door Lekkagegarant/Loodgietergarant is aangebracht of bewerkt. Lekkagegarant/Loodgietergarant zal het onvoldoende vlak zijn van de (onder)vloer of muur melden aan de wederpartij voordat hij met de werkzaamheden begint. De wederpartij is verplicht het herstel uit te (laten) voeren of het risico te aanvaarden. Evenmin is Lekkagegarant/Loodgietergarant aansprakelijk voor schade ten gevolge van
een onvoldoende droge (onder)vloer of muur.
11. Lekkagegarant/Loodgietergarant is nooit aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt als gevolg van beschadigingen door trillingen, hak- en breekwerk e.d. tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
12. Lekkagegarant/Loodgietergarant is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke houdbaarheid of garantie indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of
de door of namens Lekkagegarant/Loodgietergarant verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (opslag) of ondeskundige dan wel onjuiste installatie/
montage van de geleverde zaken door of namens de wederpartij;
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Lekkagegarant/Loodgietergarant verstrekte of voorgeschreven informatie, materialen en/of onderdelen;
d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
e. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Lekkagegarant/Loodgietergarant adviseerde en/of gebruikelijk is;
f. door aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden
waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;
g. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of
bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande
toestemming van Lekkagegarant/Loodgietergarant;
h. door noodreparaties van Lekkagegarant/Loodgietergarant.
13. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor
alle hieruit voorvloeiende schade en vrijwaart Lekkagegarant/Loodgietergarant uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
14. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Lekkagegarant/Loodgietergarant, indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Lekkagegarant/Loodgietergarant de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

 

Artikel 15: Betaling bij bedrijven onderling

1. Lekkagegarant/Loodgietergarant heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 8 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen of betaling middels een akte van cessie aan de orde is. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de
wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Lekkagegarant/Loodgietergarant een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand berekend.
4. Indien na aanmaning door Lekkagegarant/Loodgietergarant betaling alsnog uitblijft, heeft Lekkagegarant/Loodgietergarant bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Lekkagegarant/Loodgietergarant het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschorting recht heeft Lekkagegarant/Loodgietergarant eveneens indien hij al voordat de wederpartij in
verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de
wederpartij te twijfelen.
6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door Lekkagegarant/Loodgietergarant eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
7. De wederpartij mag de vorderingen van Lekkagegarant/Loodgietergarant niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Lekkagegarant/Loodgietergarant heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

  1.  

Artikel 16: Betaling bij consumenten

1. Lekkagegarant/Loodgietergarant heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 8 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen of betaling middels een akte van cessie aan de orde is. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de
consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan Lekkagegarant/Loodgietergarant een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na de aanmaning door Lekkagegarant/Loodgietergarant betaling alsnog achterwege blijft, heeft Lekkagegarant/Loodgietergarant bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal Lekkagegarant/Loodgietergarant bij aangetekend schrijven de consument is
gebreke stellen en de consument in de gelegenheid stellen om het verschuldigde bedrag
binnen veertien dagen vanaf de dag dat de ingebrekestelling bij de consument is bezorgd,
alsnog te betalen.
5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met
een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft Lekkagegarant/Loodgietergarant het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
7. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft Lekkagegarant/Loodgietergarant het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschorting recht heeft Lekkagegarant/Loodgietergarant eveneens indien hij al voordat de consument in
verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de
consument te twijfelen.
8. Door de consument gedane betalingen worden door Lekkagegarant/Loodgietergarant eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud

1. Lekkagegarant/Loodgietergarant behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan Lekkagegarant/Loodgietergarant heeft voldaan.
2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de
koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden
die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar
tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen
tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en
eventuele boetes.
3. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
4. De wederpartij moet Lekkagegarant/Loodgietergarant direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
5. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en
als identificeerbaar eigendom van Lekkagegarant/Loodgietergarant bewaren.
6. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Lekkagegarant/Loodgietergarant op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
7. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Lekkagegarant/Loodgietergarant een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Lekkagegarant/Loodgietergarant en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen.

Artikel 18: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Lekkagegarant/Loodgietergarant heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is
gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot
diens vermogen of delen ervan verliest.
2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 19: Overmacht

1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Lekkagegarant/Loodgietergarant, heeft Lekkagegarant/Loodgietergarant het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van Lekkagegarant/Loodgietergarant wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Lekkagegarant/Loodgietergarant, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Lekkagegarant/Loodgietergarant.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Lekkagegarant/Loodgietergarant zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Lekkagegarant/Loodgietergarant en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen,
natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden,
wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane
transportmogelijkheden en (op)leveringsproblemen.
4. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Lekkagegarant/Loodgietergarant tot aan dat moment nakomen.

 

Artikel 20: Annulering, opschorting

1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Lekkagegarant/Loodgietergarant een door Lekkagegarant/Loodgietergarant nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Lekkagegarant/Loodgietergarant gemaakt kosten en zijn door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Lekkagegarant/Loodgietergarant heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijke van de al verrichte werkzaamheden of leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of
verzet, heeft Lekkagegarant/Loodgietergarant in ieder geval het recht de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen of – bij gebreke daarvan – gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en
vrijwaart Lekkagegarant/Loodgietergarant voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
4. Lekkagegarant/Loodgietergarant heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Lekkagegarant/Loodgietergarant deze bij de wederpartij in rekening brengen. Lekkagegarant/Loodgietergarant mag bovendien alle gedurende de opschortingsperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingsperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening brengen.
6. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet
kan worden hervat, heeft Lekkagegarant/Loodgietergarant het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Lekkagegarant/Loodgietergarant vergoeden.

 

Artikel 21: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen Lekkagegarant/Loodgietergarant en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Lekkagegarant/Loodgietergarant is gevestigd, zij het dat Lekkagegarant/Loodgietergarant altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
4. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijke
bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Lekkagegarant/Loodgietergarant. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Lekkagegarant/Loodgietergarant schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.

Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Lekkagegarant/Loodgietergarant het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.